komornik sądowy Janusz Kruk

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Janusz Kruk  podaje do publicznej wiadomości, że 

w dniu  15-11-2017r. o godz. 10:00  w lokalu:
95-200 Pabianice, ul. Kościuszki 3

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z: 

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania
1 Zestaw komputerowy DELL (monitor LG z klawiaturą i myszką) 2 [szt.] 350,00 *) **) 262,50
2 Biurko drewniane brązowe 1 [szt.] 50,00 **) 37,50
3 Szafka drewniana 2 [szt.] 70,00 *) **) 52,50
4 Fotel skóropodobny czarny 2 [szt.] 150,00 *) **) 112,50
5 Krzesło metalowe czarne 5 [szt.] 40,00 *) **) 30,00
6 drukarka laserowa HP 1 [szt.] 150,00 **) 112,50

*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)  

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

Art. 305 §1 kk: Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

 KM 2585/16


OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Janusz Kruk  podaje do publicznej wiadomości, że

w dniu  9 sierpnia 2017r. o godz. 10:00  w lokalu:
91-420 Łódź (Śródmieście), ul. Północna 21/9

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
 
Lp.
Nazwa ruchomości
Ilość
Wartość szacunkowa
Cena wywołania
1
SAMOCHÓD OSOBOWY TOYOTA COROLLA  1.3 I ROK  PROD.
2000
.nr rej. EL571JL, VIN SB164EEB10E035884
1 [szt.]
3 500,00    **)
2 625,00
 
*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.
 Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc) 
  Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.
Art. 305 §1 kk: Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

 KM 1337/10


OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Janusz Kruk  podaje do publicznej wiadomości, że

w dniu  02-08-2017r. o godz. 10:00  w lokalu:
93-448 ŁÓDŹ, ul. NAD NEREM 16
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
 
Lp.
Nazwa ruchomości
Ilość
Wartość szacunkowa
Cena wywołania
1
Biurko z nadstawką drewniane typu sekretarzyk
(nadstawka 3 półki)
1 [szt.]
300,00    **)
225,00
2
Obraz olejny R. Michalak  
1 [szt.]
100,00    **)
75,00
3
Obraz olejny St. Sikowo  
1 [szt.]
100,00    **)
75,00
4
Biurko z nadstawkami  
1 [szt.]
150,00    **)
112,50
5
Kredens dębowy około 150cm szerokości i około
1m wysokości
1 [szt.]
300,00    **)
225,00
6
Zestaw mebli: stół + 3 krzesła  
1 [szt.]
400,00    **)
300,00
7
Kuchnia mikrofalowa  
1 [szt.]
100,00    **)
75,00
8
Komputer AMD 2200+1.50GHz 512 Ram W
inXP+DVD+100GBHD
1 [szt.]
300,00    **)
225,00
 
*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.
  Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.
Art. 305 §1 kk: Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność obowiązanegodłużnika.

sygn. akt: II 1 Co 5575/14, KM 1176/14, KM 3/15, KM 1821/14, KM 1676/14, KM 904/14,

 

KM 1561/15

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

nr KW LD1M/00274144/6

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Janusz Kruk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

 


w dniu 11 lipca 2017 r. o godz. 10.00

 


w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi mającego siedzibę przy Al.Kościuszki 107/109 w sali nr B (wejście od ul. Wólczańskiej 138), odbędzie się pierwsza licytacja lokalu użytkowego o Puż=24,08 m2 i strukturze: 1 pomieszczenie należącego do dłużnika: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Ustronie" położonego: 90-571 Łódź, Marii Skłodowskiej-Curie 30/83, dla którego Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: LD1M/00274144/6].

 

Suma oszacowania wynosi 51 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 38 625,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 150,00 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BRE Bank S.A. Wydział Bankowości Elektronicznej
56 1140 2004 0000 3902 7210 8940.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi przy Al. Kościuszki 107/109/109 w Sekretariacie Sekcji Egzekucyjnej
II Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi sygn. akt II 1 Co 5575/14 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

 

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

dot. sygn. akt: II 1 Co 1748/13, KM 120/13, KM 2571/13, KM 281/14

 

 

 

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

nr KW LD1M/00168918/7

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Janusz Kruk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 4 lipca 2017 r. o godz. 11.00
w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi mającego siedzibę przy Al.Kościuszki 107/109 w sali nr B (wejście od ul. Wólczańskiej 138), odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości- ograniczonego prawa rzeczowego w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego (Puż=77,92, struktura: 4p+k+łaz+wc+pp+balkon (loggia), VI piętro) położonego: 94-004 Łódź, Kusocińskiego 4/10, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Piaski" (Adres spółdzielni: Łódź, ul. Piaski 3/5), dla którego Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW[NKW: LD1M/00168918/7] należącego do dłużnika: Henryk Tomczyk i Helena Tomczyk (na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej).

 

Suma oszacowania wynosi 333 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 249 900,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 33 320,00 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BRE Bank S.A. Wydział Bankowości Elektronicznej
56 1140 2004 0000 3902 7210 8940.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi przy Al. Kościuszki 107/109/109 w Sekretariacie Sekcji Egzekucyjnej
II Wydziału Cywilnego sygn. akt II 1 Co 1748/13 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.